Ochranaosobních údajú

1. Ochrana dat na první pohled

Obecná informace

Následující informace poskytují jednoduchý přehled o tom, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte tento web. Osobní údaje jsou všechny údaje, se kterými můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů uvedeném pod tímto textem.

Shromažďování dat na tomto webu

Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na tomto webu?

Zpracování údajů na tomto webu provádí provozovatel webu. Jeho kontaktní údaje naleznete v části „Poznámka o odpovědném orgánu“ tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně se vaše údaje shromažďují, když nám je poskytnete. To může být např. údaje, které zadáte do kontaktního formuláře.

Ostatní údaje jsou shromažďovány automaticky nebo s vaším souhlasem našimi IT systémy, když navštívíte webovou stránku. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas přístupu na stránku). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na tento web.

K čemu vaše údaje používáme?

Některá data jsou shromažďována, aby bylo zajištěno, že webové stránky jsou poskytovány bez chyb. Další údaje mohou být použity k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká práva máte ohledně svých údajů?

Máte právo kdykoli zdarma získat informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete tento souhlas kdykoli v budoucnu odvolat. Máte také právo požadovat za určitých okolností omezení zpracování vašich osobních údajů. Máte také právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

V této věci nebo v případě jakýchkoli dalších dotazů ohledně ochrany údajů nás můžete kdykoli kontaktovat.

2. Hosting

Obsah našich webových stránek hostujeme u následujícího poskytovatele:

Externí hosting

Tento web je externě hostován. Osobní údaje shromážděné na této webové stránce jsou uloženy na serveru (serverech) hostitele (hostitelů). To může být v. A. Patří mezi ně IP adresy, kontaktní požadavky, meta a komunikační údaje, smluvní údaje, kontaktní údaje, jména, přístup na webové stránky a další údaje generované prostřednictvím webových stránek.

Externí hosting je prováděn za účelem plnění smlouvy s našimi potenciálními i stávajícími zákazníky (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR) a v zájmu bezpečného, ​​rychlého a efektivního poskytování naší online nabídky profesionálním poskytovatelem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Pokud byl vyžádán příslušný souhlas, zpracování se provádí výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Náš hostitel (hostitelé) bude zpracovávat vaše údaje pouze v rozsahu nezbytném pro splnění jeho servisních povinností a bude se řídit našimi pokyny týkajícími se těchto údajů.

Používáme následující hostitele:

Nová média MKL
Jens Lange
Siedlerstr. 3
01877 Schmölln-Putzkau

Zpracování objednávky

Na využívání výše uvedené služby jsme uzavřeli smlouvu o zpracování objednávky (AVV). Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že osobní údaje návštěvníků našich webových stránek zpracováváme pouze v souladu s našimi pokyny a v souladu s GDPR.

3. Obecné a povinné informace o ochraně dat.

Ochranaosobních údajú

Obecné a povinné informace o ochraně dat. Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů. Když používáte tento web, shromažďují se různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, které lze použít k vaší osobní identifikaci. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje. Rádi bychom upozornili, že přenos dat přes internet (např. při komunikaci prostřednictvím e-mailu) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před přístupem třetích stran není možná.

Poznámka k odpovědnému orgánu:

Odpovědným orgánem za zpracování údajů na této webové stránce je:

Futuretrans Logistik GmbH
Pan Andreas Krüger – van den Brandt
Richard-Köberlin-Straße 9
04720 Döbeln

Telefon: +49 (0) 3431 72 939 0
E-mail: dispo@futuretrans.de

Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).

Doba uchování

Pokud není v tomto prohlášení o ochraně údajů stanovena konkrétní doba uchovávání, zůstanou vaše osobní údaje u nás, dokud přestane platit účel zpracování údajů. Pokud oprávněně požádáte o výmaz nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nebudeme mít jiné zákonem přípustné důvody pro uložení vašich osobních údajů (např. daňové nebo obchodní doby uchovávání); V druhém případě se výmaz uskuteční poté, co tyto důvody pominou.

Obecné informace o právním základu zpracování údajů na této webové stránce

Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, budeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. V případě výslovného souhlasu s předáním osobních údajů do třetích zemí je zpracování údajů rovněž prováděno na základě čl. 49 odst. 1 písm. Pokud jste souhlasili s ukládáním cookies nebo s přístupem k informacím na vašem zařízení (např. prostřednictvím otisků prstů zařízení), bude zpracování údajů probíhat rovněž na základě § 25 odst. 1 TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat. Pokud jsou vaše údaje nezbytné ke splnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření, zpracováváme vaše údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Vaše údaje dále zpracováváme, pokud je to nezbytné pro splnění právní povinnosti na základě čl. 6 odst. 1 písm.c GDPR. Zpracování údajů může být také provedeno na základě našeho oprávněného zájmu v souladu s článkem 6 (1) (f) GDPR. Informace o příslušných právních základech v každém jednotlivém případě jsou uvedeny v následujících odstavcích tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací  v rámci zpracování vašich údajů je možné pouze s výslovným souhlasem. Jakýkoli souhlas, který jste již poskytli, můžete kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů prováděného do odvolání zůstává odvoláním nedotčena.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a přímou reklamu (článek 21 GDPR)

POKUD JE ZPRACOVÁNÍ DAT ZALOŽENO NA ČL. 6 . GDPR, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE; TOTO PLATÍ TAKÉ PRO PROFILOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ TĚCHTO PODMÍNEK. PLATNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA KTERÉM JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, NALEZNETE V TĚCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY ÚDAJŮ. POKUD VZNESETE NÁMITKU, DOTČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ JIŽ NEBUDEME ZPRACOVÁVAT A NEBUDEME PROKAZOVAT SLOŽITÉ DŮVODY ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEVAŽUJÍ VAŠE ZÁJMY, PRÁVA A SVOBODU, NEBO JE ZPRACOVÁNÍ URČENO PRO PROHLÁŠENÍ  NEBO PROTOKOLOVÁNÍ K ČLÁNKU 21 (1) GDPR).

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY PRO PŘÍMOU REKLAMU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZnést námitku proti ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ SE VÁS TÝKAJÍ ZA ÚČELEM TAKOVÉ REKLAMY; TOTO PLATÍ TAKÉ PRO PROFILOVÁNÍ V ROZSAHU, KTERÝ SOUVISÍ S TAKOVOU PŘÍMOU REKLAMI. POKUD PODÁTE NÁMITKU, VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE JIŽ NEBUDOU POUŽÍVÁNY PRO ÚČEL PŘÍMÉ REKLAMY (NÁMITKA PODLE ČL. 21 (2) GDPR).

Právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení GDPR mají dotčené osoby právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě jejich obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa domnělého porušení. Právo podat stížnost existuje, aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, byly předány vám nebo třetí straně v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jiné odpovědné osobě, bude to provedeno pouze v případě, že je to technicky proveditelné.

Informace, opravy a vymazání

V rámci platných zákonných ustanovení máte právo kdykoli zdarma získat informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu nebo výmaz těchto údajů. V této věci nebo v případě jakýchkoli dalších dotazů k tématu osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. V této věci nás můžete kdykoli kontaktovat. Právo na omezení zpracování existuje v těchto případech: Pokud zpochybníte přesnost osobních údajů, které o vás uchováváme, obvykle potřebujeme čas na ověření. Po dobu trvání kontroly máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. Pokud ke zpracování Vašich osobních údajů dochází/probíhá nezákonně, můžete místo výmazu požadovat omezení zpracování údajů. Pokud již Vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale Vy je potřebujete pro výkon, obhajobu nebo uplatnění právních nároků, máte právo místo výmazu požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů. Pokud jste podali námitku v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR, je třeba zajistit rovnováhu mezi vašimi a našimi zájmy. Dokud ještě není jasné, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje – kromě jejich uložení – použity pouze s vaším souhlasem nebo k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitý veřejný zájem Evropské unie nebo členského státu.

SSL nebo TLS šifrování

Tato stránka používá šifrování SSL nebo TLS z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek posíláte. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče. Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, data, která nám předáváte, nemohou být čtena třetími stranami.

Námitka proti reklamním e-mailům

Používání kontaktních údajů zveřejněných v rámci tirážové povinnosti zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů je tímto namítáno. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě zasílání nevyžádaných reklamních informací, jako jsou spamové e-maily.

4. Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech

protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Následně jsou tyto soubory:

  • Typ prohlížeče a verze prohlížeče
  • použitý operační systém
  • URL odkazující stránky
  • Název hostitele přistupujícího počítače
  • Čas požadavku serveru
  • IP adresa
  • Tato data nebudou sloučena s jinými zdroji dat.

Tyto údaje jsou shromažďovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci jeho webu – k tomuto účelu musí být evidovány log soubory serveru.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete poptávku pomocí kontaktního formuláře, vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste tam uvedli, uložíme za účelem zpracování poptávky a pro případ následných dotazů. Tyto údaje bez vašeho souhlasu nepředáme.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud váš požadavek souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný k provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). ) pokud byl dotazován; souhlas lze kdykoli odvolat.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s uložením nebo pomine účel uložení údajů (např. po vyřízení vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména doby uchovávání – zůstávají nedotčeny.

Dotazy e-mailem, telefonicky nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, váš požadavek včetně všech z toho vyplývajících osobních údajů (jméno, požadavek) uložíme a zpracujeme za účelem vyřízení vašeho požadavku. Tyto údaje bez vašeho souhlasu nepředáme.

Údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud váš požadavek souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný k provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). ) pokud byl dotazován; souhlas lze kdykoli odvolat.

Údaje, které nám zašlete prostřednictvím žádostí o kontakt, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s ukládáním nebo pomine účel ukládání dat (např. po zpracování vaší žádosti). Závazná zákonná ustanovení – zejména zákonná doba uchovávání – zůstávají nedotčena.

5. Pluginy a nástroje

Tato stránka používá pro jednotné zobrazení písem tzv. Google Fonts, které poskytuje Google. Písma Google se instalují lokálně. Neexistuje žádné připojení k serverům Google. Další informace o Google Fonts naleznete na https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Font Awesome (místní hosting)

Tento web používá Font Awesome k jednotnému zobrazení písem. Font Awesome je nainstalován lokálně. Neexistuje žádné připojení k serverům Fonticons, Inc.

Další informace o Font Awesome naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Font Awesome na: https://fontawesome.com/privacy.

Ninja firewall

Na tento web jsme integrovali Ninja Firewall. Poskytovatelem je NinTechNet Limited, Unit 1603, 16th Floor, The L. Plaza 367 – 375 Queen’s Road Central Sheung Wan, Hong Kong (dále jen Ninja Firewall).

Ninja Firewall se používá k ochraně našich webových stránek před nežádoucím přístupem nebo škodlivými kybernetickými útoky. Za tímto účelem Ninja Firewall zaznamenává IP adresu, požadavek, referrer a čas přístupu na stránku. Ninja Firewall je integrován na našich vlastních serverech a nepředává žádné osobní údaje poskytovateli nástroje ani jiným třetím stranám.

V Ninja Firewallu jsme aktivovali anonymizaci IP, takže nástroj zaznamenává IP adresu pouze ve zkrácené podobě.

Použití brány Ninja Firewall je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co nejúčinnější ochraně svých webových stránek před kybernetickými útoky